حسام عالمیان

دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد کارآفرینی از دانشگاه تهران